Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe

BHB BERTSCH HOLZBAU sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują i określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz dostawy asortymentu/towarów oferowanych przez BHB BERTSCH HOLZBAU sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Jana Pawła II 29. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058672, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 80.000,00 zł, pod następującymi numerami: NIP:7342834114, REGON w GUS: 491983545, zwaną dalej „producentem”.
  2. Niniejsze OWH są częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy asortymentu/towarów, które producent zawiera z firmami/partnerami handlowymi od 1 stycznia 2022 roku. Odstąpienie od obowiązywania Ogólnych Warunków wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieskuteczności tegoż odstąpienia. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWH a innymi postanowieniami umownymi, pierwszeństwo mają postanowienia umowne uzgodnione pomiędzy stronami.
  3. OWH nie regulują sprzedaży towarów konsumentom/odbiorcom końcowym.
  4. OWH są dostępne na stronie internetowej https://bertsch-holzbau.eu a ponadto zostaną przesłane do partnera handlowego za pośrednictwem komunikacji zdalnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku dystrybutorów, którzy pozostają w stałych stosunkach handlowych z producentem, niniejsze OWH mają zastosowanie dla stron od momentu ich udostępnienia na stronie internetowej https://bertsch- holzbau.eu , bez wymogu ich bezpośredniego przesyłania.
 2. Zawarcie umowy, realizacja zamówień
  1. Oferty producenta są ważne przez miesiąc od daty otrzymania. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany oferty do czasu akceptacji przez dystrybutora.
  2. Informacje, rysunki, dane techniczne, masy, wymiary i opisy w prospektach, katalogach, cennikach lub załącznikach do oferty są jedynie wartościami orientacyjnymi, chyba że producent określił je jako wiążące w potwierdzeniu zamówienia.
  3. Umowa zostaje zawarta, gdy partner handlowy złoży zamówienie na piśmie drogą mailową, a producent potwierdzi je na piśmie mailem.
  4. Zamówienie powinno zawierać co najmniej nazwę i adres partnera handlowego, określenie towaru, ilości, miejsce i termin dostawy, warunki płatności oraz ewentualnie informację o formie odbioru towaru od producenta.
  5. W ciągu 3 dni roboczych od wysłania potwierdzenia zamówienia (AB) drogą mailową, producent ma prawo przyjąć zamówienie bez podania przyczyny realizacji, zaproponować inny termin dostawy lub odmówić realizacji. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle ok. 8-10 tygodni, ale jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie i podawany w potwierdzeniu zamówienia.
  6. Producent jest związany terminem dostawy, gdy tylko potwierdzi to partnerowi handlowemu. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły

wyższej, okoliczności, za które producent nie ponosi odpowiedzialności lub którym producent nie mógł zapobiec nawet dochowując zasad należytej staranności; np. czasowe ograniczenia transportowe lub problemy z dostawą półproduktów, awaria i braki dostaw energii. Jeżeli producent nie dotrzyma terminu dostawy z wyżej wymienionych powodów, partnerowi handlowemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nieterminowej realizacji zamówienia. Producent ma prawo zaproponować nowy termin dostawy lub odstąpić od umowy w całości lub tylko w części.

 1. Producent ma prawo do realizacji częściowej dostawy.
 2. O ile umowa nie stanowi inaczej, ryzyko dostawy towaru przechodzi z chwilą przekazania towaru partnerowi handlowemu (INCOTERMS 2020 EXW z zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 29, Polska). Jeżeli zamówienie obejmuje również dostawę towaru, uważa się je za dostarczone w momencie załadunku u pierwszego przewoźnika (INCOTERMS 2020 FCA, zakład produkcyjny w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 29, Polska).
 3. O ile umownie nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana środkiem transportu wybranym przez producenta.
 4. Jeżeli wartość zamówienia wynosi co najmniej 2000 euro, dystrybutor nie ponosi kosztów transportu, w pozostałych przypadkach koszty transportu na terenie Unii Europejskiej wynoszą 150 euro, chyba że strony ustaliły inaczej. Zasady przewozu poza Unię Europejską strony umowy ustalają indywidualnie.

11 W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty przez partnera handlowego, w przypadku braku zapłaty odsetek za zwłokę w obrocie gospodarczym, producentowi przysługuje prawo wstrzymania realizacji zamówień do czasu pełnej zapłaty należności.

12. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej partnera handlowego (zdolność kredytowa) przez ubezpieczyciela roszczeń.

 1. Cena
  1. Ceny podane przez producenta w ofertach i potwierdzeniach zamówień są cenami netto i zostaną powiększone o obowiązujący, ustawowy podatek VAT.
  2. Wszelkie rabaty, upusty gotówkowe udzielane przez producenta dystrybutorowi muszą być określone w pisemnej umowie pomiędzy stronami pod rygorem nieważności. W przypadku opóźnienia w płatności partner handlowy traci prawo do rabatów i upustów gotówkowych.
  3. Koszty wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez producenta na rzecz dystrybutora ustalane są indywidualnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w pisemnej umowie między stronami lub przy składaniu zamówienia przez dystrybutora.
  4. Producent ma prawo do zmiany ceny w przypadku istotnej zmiany kosztów materiałów, wynagrodzeń, transportu, energii elektrycznej, zobowiązań publicznoprawnych z uwagi na wzrost w/w czynników.
  5. Producent ma prawo uzależnić dostawę od zaliczki lub przedpłaty przez partnera handlowego. Warunki płatności określone są w potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku wątpliwości co do wypłacalności dystrybutora, producent w każdym czasie może uzależnić dostawę od przedpłaty lub zaliczki.
  6. Towar opłacany jest na podstawie odpowiedniej faktury VAT. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego producenta. W przypadku opóźnienia w płatności producent naliczy partnerowi odsetki za zwłokę w obrocie gospodarczym lub odsetki w wysokości odsetek od kredytów bankowych na rachunku bieżącym, według uznania i wyboru producenta.
  7. Dystrybutor staje się właścicielem towaru wraz z dokonaniem pełnej zapłaty w terminach wskazanych przez producenta (zastrzeżenie własności sprzedanego towaru – art. 589 KC), chyba że strony na piśmie ustaliły inaczej.
  8. W przypadku anulowania zamówienia na dostawę towaru dla pojedynczego zamówienia, dystrybutor zobowiązany jest zapłacić producentowi cenę równą 100% wartości brutto towaru oraz ewentualne odszkodowanie. Wszelkie zaliczki wpłacone przez partnera handlowego zostaną potrącone z ww. cenami i wynagrodzeniem.
  9. Cesja wierzytelności partnera handlowego wobec producenta wymaga zgody producenta pod rygorem nieważności. Strony wyłączają możliwość potrącenie z ceny roszczeń partnera handlowego wobec producenta.
  10. Jeżeli partner handlowy nie jest w stanie dokonać płatności, producent ma prawo odmówić dostawy i odstąpić od umowy. W przypadku dostawy towaru na indywidualne zamówienie dystrybutor zobowiązany jest zapłacić producentowi cenę równą 100% wartości brutto towaru oraz ewentualne odszkodowanie. Wszelkie zaliczki wpłacone przez partnera handlowego zostaną potrącone z ww. cenami i wynagrodzeniem.
  11. W przypadku odmowy odbioru producent ma prawo obciążyć wykonawcę kosztami magazynowania.
 1. Gwarancja jakości.
  1. Drewno jest produktem naturalnym, więc odchylenia w naturalnym kolorze, strukturze i inne różnice w obrębie gatunku drewna nie są wadami. Istotną częścią Ogólnych Warunków Handlowych jest informacja o „Właściwościach drewna -BHB”, dostępna na stronie internetowej https://bertsch-holzbau.eu.
  2. Przy doborze, montażu i użytkowaniu towaru producent udzieli fachowej porady, w razie potrzeby bezpłatnie.
  3. Producent udziela gwarancji producenckiej na stan konstrukcji lub jej elementów na okres 60 miesięcy od daty wydania towaru, w innym przypadku (wyposażenia) na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność producenta w ramach rękojmi za wady jest wyłączona.
  4. W przypadku wad oczywistych, kontrahent jest zobowiązany powiadomić kupującego/ odbiorcę o obowiązku sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem wad ukrytych, pod względem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki towaru, a pozostałą zakres wad zgłosić w terminie 14 dni od dnia ujawnienia pod rygorem unieważnienia rękojmi. Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji kupującego i zgłoszenia wady bezpośrednio do producenta.
  5. Jeżeli partner handlowy stwierdzi, że towar jest wadliwy, kupujący nie może nim rozporządzać, tj. dzielić, odsprzedawać lub przetwarzać, do czasu rozstrzygnięcia reklamacji lub zabezpieczenia dowodów przez rzeczoznawcę na zlecenie producenta.
  6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent może według własnego uznania i biorąc pod uwagę charakter wady wymienić produkt na nowy wolny od wad, naprawić go lub obniżyć cenę o wartość uzasadnioną w stosunku do wady.
  7. Partner handlowy jest zobowiązany do umożliwienia sprawdzenia zgłoszonej wady oraz, w przypadku wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, do zwrotu wadliwego produktu najpóźniej po usunięciu wady.
  8. Producent może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli towar został niewłaściwie przetransportowany i/lub zamontowany i/lub użytkowany. Instrukcja montażu przekazywana jest kupującemu wraz z towarem, zasady użytkowania określone są w instrukcji dołączonej do OWH. Dystrybutor zobowiązuje się przekazać powyższe instrukcje nabywcy towaru.
  9. Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną wadą przy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z Art. 558 Kodeksu Cywilnego.
  10. Reklamacja ilościowa i/lub jakościowa towaru nie uprawnia dystrybutora do wstrzymania płatności za zrealizowane zamówienia.
  11. W każdym przypadku reklamacji, który jest sprawdzany przez producenta, nieodzowną podstawą jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego oraz dokumentacji fotograficznej przez partnera handlowego. Powinny one zostać sporządzone niezwłocznie po złożeniu reklamacji przez wykonawcę lub kupującego. Jeżeli dystrybutor nie może stworzyć dokumentacji fotograficznej, producent rozpatrzy reklamacje na podstawie dokumentacji stworzonej przez nabywcę towaru.
  12. Producent ma prawo wstrzymać wypłatę roszczeń gwarancyjnych dystrybutorom do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności w związku z reklamowanym towarem.
  13. W przypadku dostawy produktów pod zamówienie specjalne, partner handlowy nie ma prawa do odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub zwrotu towaru, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 2. Odpowiedzialność
  1. Producent odpowiada za szkodę rzeczywistą, niezależnie od tytułu odpowiedzialności, w przypadku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa.
  2. W przypadku szkody wynikłej ze zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność producenta ogranicza się do szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała, zdrowia i szkód materialnych o znacznej wysokości.
  3. Odpowiedzialność producenta za koszty następcze wynikające z usunięcia reklamacji oraz za utracone korzyści jest wyłączona.
  4. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli producent podstępnie zataił wadę.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Stosunkiem prawnym łączącym strony jest prawo polskie, z wyłączeniem umów międzynarodowych.
  2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów, a jeśli nie będzie to możliwe, poddadzą spór sądom powszechnym właściwym dla siedziby producenta.
  3. Każda ze stron stosunku prawnego ma prawo dokonać cesji swoich praw i obowiązków za pisemną zgodą drugiej strony, pod rygorem nieważności.
  4. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy warunków wzajemnej współpracy, chyba że ujawnienie informacji jest wymagane przepisami prawa.
  5. W przypadku nieważności poszczególnych postanowień OWH strony umowy stosują się nieustająco do pozostałych postanowień. Strony niniejszym zobowiązują się do zastąpienia wszelkich nieważnych lub nieskutecznych postanowień OWH, w prawnie dopuszczalnym zakresie, nowymi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, których treść będzie jak najbardziej zbliżona do treści nieważnych lub nieskutecznych postanowień OWH, w ramach obowiązującego prawa i pierwotnej woli stron. Strony zobowiązane są dołączyć do Ogólnych Warunków załącznik zawierający postanowienie zastępujące nieskuteczne postanowienie umowy, którego cel jest taki sam lub zbliżony do postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.
  6. Strony postanawiają, że OWH nie stanowią podstawy do powstania między nimi spółki cywilnej.
  7. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianach miejsca zamieszkania, zmianie właściciela oraz sytuacji prawnej i/lub finansowej, które mogą mieć wpływ na wzajemną współpracę.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWH stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  9. Zmiany, uzupełnienia i zawiadomienia w związku z umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  10. Zasady przetwarzania danych osobowych przez producenta znajdują się na stronie pod adresem https://bertsch-holzbau.eu/pl/privacy-policy.php